Skip to main content

Algemene Voorwaarden en Condities

1 . Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en VRelax BV gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn één maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat VRelax BV een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden VRelax BV eerst nadat deze schriftelijk door VRelax BV zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 VRelax BV zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal VRelax BV de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door VRelax BV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door VRelax BV opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient VRelax BV in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van VRelax BV.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien VRelax BV, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van VRelax BV zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan VRelax BV te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan VRelax BV, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien VRelax BV op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan VRelax BV namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht VRelax BV volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur en Apparatuur komen uitsluitend toe aan VRelax en/of haar toeleveranciers en/of licentiegevers. Een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom, kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Cliënt erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, nietoverdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar, tenzij schriftelijk tussen partijen
anders is overeengekomen.

4.2 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende intellectuele of industriële eigendom uit de Programmatuur dan wel websites, databestanden, apparatuur of (beeld) materialen te verwijderen of te wijzigen.

4.3 Het is VRelax BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur, apparatuur, databestanden, websites, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt geen reservekopie van de programmatuur kan maken, zal VRelax BV Cliënt desgevraagd een reservekopie ter
beschikking stellen.

4.4 VRelax BV vrijwaart Cliënt tegen elke rechtsvordering op basis van een inbreuk op een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde en zal de daaruit voortvloeiende kosten en toegekende schadevergoeding vergoeden, mits Cliënt binnen 15 dagen nadat een dergelijke actie is aangespannen VRelax BV daarvan schriftelijk in kennis stelt en VRelax BV kopieën verstrekt van alle desbetreffende correspondentie en het verweer tegen een dergelijke actie alsmede alle onderhandelingen, uitsluitend gevoerd
zullen worden door VRelax BV.

4.5 VRelax BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door de bediening en/of het gebruik van de Programmatuur van de Apparatuur. VRelax BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door Programmatuur die niet verstrekt is door VRelax BV, of op een door de Cliënt of derden aangebrachte verandering in de Programmatuur van VRelax BV. VRelax BV is niet aansprakelijk voor schade indien de Programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd.

4.6 Het voorgaande bevat de volledige aansprakelijkheid van VRelax BV met betrekking tot inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden.

4.7 Cliënt is aansprakelijk voor inbreuken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden welke in beeld komen middels Apparatuur van VRelax BV of diensten van VRelax BV, dan wel worden vermenigvuldigd of geopenbaard middels diensten van VRelax BV.

5. Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met VRelax BV, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de VRelax afspeelsoftware voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging
overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Op de genoemde licentie zijn de softwarelicentievoorwaarden van VRelax BV van toepassing. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan VRelax BV bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van VRelax BV niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft VRelax BV recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van VRelax BV een
vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van
ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 VRelax BV heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het eindproduct te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die VRelax BV voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien VRelax BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door VRelax BV gehanteerde honorariumtarieven.

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder verstrekking van betalingskorting. Indien na het verstrijken van deze termijn door VRelax BV nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door VRelax BV gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag.

7.2 VRelax BV heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De opdrachtgever verricht de aan VRelax BV verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan VRelax BV heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaam heden op te schorten.

7.4 Op opdrachten verleend aan VRelax BV is een aanbetaling van 30% van het totaal overeengekomen bedrag van toepassing. Nadat door de opdrachtgever een ondertekende offerte aan VRelax BV is geretourneerd wordt per ommegaande een aanbetalingsfactuur verstrekt, welke binnen maximaal vijf werkdagen dient te worden voldaan. Gemaakte afspraken tussen VRelax BV en de opdrachtgever worden eerst vastgelegd nadat de aanbetalingsfactuur door de opdrachtgever is voldaan.

8. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de overeenkomst tussen partijen aangegaan voor een looptijd van 12 (twaalf) maanden en wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur, tenzij er rechtsgeldig wordt opgezegd.

8.2 Er geldt een opzeggingstermijn van 30 (dertig) dagen. Wanneer de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan met inachtneming van de opzegtermijn slechts tegen het einde van de looptijd worden opgezegd.

8.3 Indien de overeenkomst door VRelax BV wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te
betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van VRelax BV redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.4 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door VRelax BV op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.5 Zowel VRelax BV als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft VRelax BV het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.6 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door VRelax BV zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat VRelax BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die VRelax BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.7 Wanneer de werkzaamheden van VRelax BV bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeen komst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 VRelax BV garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, VRelax BV geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart VRelax BV of door VRelax BV bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart VRelax BV voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 VRelax BV is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 VRelax BV is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van VRelax BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van VRelax BV voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VRelax BV of de bedrijfsleiding van VRelax BV -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van VRelax BV voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het
factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door VRelax BV gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan EUR 45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan VRelax BV uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan VRelax BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met VRelax BV gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen VRelax BV en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen VRelax BV en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar VRelax BV is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van VRelax BV.

Close Menu