Skip to main content

Algemene Voorwaarden VRelax

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VRelax als leverancier optreedt.

 1. Algemeen en definities

In dit artikel wordt geregeld hoe bepaalde gebruikte termen moeten worden begrepen in deze algemene voorwaarden.

1.1       Onder de navolgende begrippen worden in de algemene voorwaarden en in de offertes en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn tekens het navolgende verstaan:

Afnemer:                     de contractuele wederpartij van Leverancier van de Dienst;

Applicatie:                   de applicatie ‘VRelax’, een Virtual Reality applicatie, ter ondersteuning van de gebruiker bij het reduceren van mentale en fysieke klachten, in het bijzonder stress en pijn;

Dashboard:                  een applicatie van Leverancier waarmee de gebruiker updates in taal kan doorvoeren en afgenomen licenties kan beheren. Daarnaast biedt het Dashboard inzicht in de effecten van de Applicatie op de gemoedstoestand van gebruikers van de Applicatie.

Dienst(en):                   alle in het kader van de Overeenkomst door Leverancier geleverde diensten aan Afnemer;

GRIP-applicatie:           de applicatie ‘GRIP’, waarmee de gebruiker – doorgaans een zorgprofessional – kan meekijken met de VR-beelden die de gebruiker van de Applicatie bekijkt en waarmee de gebruiker biofeedbackmetingen kan verrichten, indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van een HRV-sensor. De resultaten van de biofeedbackmetingen stuurt de GRIP-applicatie door naar het Dashboard;

Leverancier:                 VRelax B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74710419;

Overeenkomst:            de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken;

Schriftelijk:                  onder deze term verstaan partijen mede per e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid en offertes

Dit artikel bepaalt welke regels van toepassing zijn op de relatie tussen partijen.

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of levering van Leverancier en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer. Inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.2       Nadere afspraken tussen Leverancier en Afnemer prevaleren enkel boven deze algemene voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn overeengekomen en indien deze uitdrukkelijk zijn bepaald of de onmiskenbare bedoeling van partijen waren.

2.3       Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voortgezet gebruik door Afnemer van de Applicatie, nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, geldt als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden. Partijen kunnen slechts Schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.

2.4       Alle offertes en prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier Schriftelijk bevestigt dat de Overeenkomst met Afnemer tot stand komt dan wel dat Leverancier een aanvang heeft genomen met de levering. Een Overeenkomst kan ook tussen partijen tot stand komen wanneer de aanvaarding door Afnemer slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte, wat ter beoordeling van Leverancier is. Een aanbod van Leverancier komt automatisch te vervallen indien Afnemer deze niet binnen dertig (30) dagen heeft aanvaard.

 

 1. Algemene aspecten van de Dienst en verplichtingen van Afnemer

Een wederkerige overeenkomst vergt inspanningen van beide partijen. Dit artikel regelt enkele algemene aspecten van de wijze waarop Leverancier haar Diensten levert en de verplichtingen van Afnemer in dat kader.

3.1       Leverancier verricht haar Diensten steeds op basis van een inspanningsverbintenis, met uitzondering van elementen van de dienstverlening waarvoor in de Overeenkomst uitdrukkelijk een specifiek resultaat is bepaald.

3.2       Afnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en gewenst is om een tijdige en correcte uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen door Leverancier mogelijk te maken. In het bijzonder zorgt Afnemer ervoor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig en juist aan Leverancier worden verstrekt. De termijn waarbinnen Leverancier de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Leverancier zijn ontvangen.

3.3       Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen partijen te laten uitvoeren door derden. Eventuele onverwachte meerkosten die hiermee verband houden zijn alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf Schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in dat kader verrichten.

3.4       Afnemer stelt Leverancier onverwijld op de hoogte van wijzigingen in naam, adres, woon- of vestigingsplaats, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers of andere voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens.

3.5       Ingeval Afnemer enige verplichting uit de Overeenkomst tussen partijen niet nakomt, waaronder tijdige betaling van de facturen of het schenden van de in deze algemene voorwaarden opgenomen gebruiksvoorwaarden of enige andere bepaling, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

3.6       Indien Afnemer in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties: Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd en Leverancier is gerechtigd tot opschorting van de Dienst, waaronder het ontoegankelijk maken van de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app.

3.7       Als Leverancier de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst tussen partijen, inclusief de aanspraak op betaling voor de opgeschorte Dienst en het recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van een geldige opschorting.

3.8       Alle wijzigingen in de Overeenkomst tussen partijen, hetzij op verzoek van Afnemer, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd en de daaraan verbonden extra kosten worden overeenkomstig gefactureerd aan Afnemer tegen de normale tarieven van Leverancier.

3.9       Ten behoeve van een correcte en zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen kan Leverancier in voorkomende gevallen persoonsgegevens verwerken voor Afnemer. Leverancier treedt in dat op als ‘verwerker’ in de zin van de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Afnemer is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ over de betreffende persoonsgegevens. Om de betreffende verwerkingen van zorgvuldigheid te waarborgen zal Leverancier meewerken aan het afsluiten van een afzonderlijke verwerkersovereenkomst met Afnemer.

3.10     De data die Leverancier met het leveren van de Dienst verkrijgt, kan Leverancier in geanonimiseerde vorm ter beschikking stellen aan derden.

3.11     Indien Leverancier goederen, zoals VR-brillen en bijbehorende accessoires, aan Afnemer verhuurt, dan gaan partijen een huurovereenkomst aan voor de in de Overeenkomst overeengekomen periode en huurprijs. Leverancier kan van Afnemer een door Leverancier te bepalen borg verlangen. Afnemer dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en ervoor te zorgen dat het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt, conform de specificaties en capaciteiten van het gehuurde. Het is Afnemer niet toegestaan het gehuurde te vervreemden, te verpanden, door te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. Bij het einde van de huur is Afnemer verplicht het gehuurde in oorspronkelijke staat, vrij van schade en schoon bij Leverancier te retourneren. Indien het gehuurde uit de macht van Afnemer raakt, dan is Afnemer verplicht Leverancier daarvan terstond in kennis te stellen. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt in de periode waarin Afnemer voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na het ontstaan ervan, aan Leverancier te worden gemeld.

 

 1. Terbeschikkingstelling van de Applicatie, het Dasboard en de GRIP-app

Dit artikel regelt de wijze waarop Leverancier haar Applicatie, Dashboard en/of GRIP-app ter beschikking stelt.

4.1       Dit artikel is aanvullend van toepassing indien de Dienst bestaat uit de terbeschikkingstelling van de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app.

4.2       Na de totstandkoming van een daartoe strekkende Overeenkomst tussen partijen zal Leverancier zich naar beste kunnen inspannen om een kwalitatief goed werkende Applicatie, Dashboard en/of GRIP-app te verstrekken en om ononderbroken beschikbaarheid daarvan te realiseren.

4.3       Tenzij partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Afnemer verantwoordelijk voor de hardware waarop de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app draaien, zoals VR-brillen en tablets.

4.4       Vanwege de vele factoren buiten de controle van Leverancier, biedt Leverancier geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ook de door Leverancier opgegeven termijnen van levering zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5       Leverancier kan de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zoveel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

4.6       Leverancier zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand voor Afnemer per e-mail (via [email protected]), tijdens reguliere kantooruren.

4.7       Leverancier kan van tijd tot tijd updates verstrekken voor de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app. Leverancier zal Afnemer daartoe instructies verschaffen.

4.8       De acceptatie van de terbeschikkingstelling van de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app van Leverancier is nadrukkelijk niet afhankelijk van een acceptatieprocedure, tenzij partijen uitdrukkelijk en inhoudelijk een helder uitgewerkte acceptatieprocedure en concreet implementatieplan zijn overeengekomen en niet enkel de plicht tot het hebben van zo’n procedure of het maken van een dergelijk plan. Acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien er geen sprake is van de situatie als bedoeld in de vorige bijzin en Afnemer de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app voor productieve doeleinden in gebruik heeft genomen binnen haar organisatie.

 

 1. Consultancy

In dit artikel wordt uitgelegd welke regels gelden indien Leverancier consultancydiensten levert, waaronder experttrainingen.

5.1       Dit artikel is aanvullend van toepassing indien de Dienst bestaat uit het leveren van consultancydiensten, al dan niet in de vorm van experttrainingen.

5.2       De levering van consultancydiensten zal Leverancier geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de Afnemer uitvoeren.

5.3       Afnemer verbindt zich jegens Leverancier alle door Leverancier gevraagde informatie te verstrekken die Leverancier nodig acht om een goed advies en/of consultancyrapport op te stellen.

5.4       Het gebruik van het advies en/of consultancyrapport is voor risico van Afnemer. Onverminderd het recht van Leverancier om tegenbewijs te leveren, rust op Afnemer het bewijs dat de Dienst niet voldoet aan hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend leverancier mag worden verwacht.

5.5       Behoudens Schriftelijke toestemming van Leverancier, is Afnemer niet gerechtigd het geleverde advies en/of consultancyrapport aan een derde mee te delen, beschikbaar te stellen dan wel anderszins openbaar te maken.

 

      6.   Levering van goederen en eigendomsvoorbehoud

Uit dit artikel volgen enkele regels die gelden als Leverancier goederen verkoopt en levert, zoals VR-brillen en bijbehorende accessoires.

6.1       Dit artikel is aanvullend van toepassing indien de Dienst bestaat uit het verkopen en leveren van goederen, zoals VR-brillen en bijbehorende accessoires.

6.2       Leverancier verbindt zich tegenover Afnemer om hem de goederen te leveren volgens de (nader) in de offerte omschreven omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid.

6.3       Tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen, staat Leverancier er niet voor in dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde doel.

6.4       Indien door Leverancier een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, dan is dat slechts bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de daadwerkelijk te leveren zaken kunnen afwijken van modellen en voorbeelden, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.5       Tenzij anders is overeengekomen, wordt de wijze van verzending door Leverancier bepaald. Indien Afnemer een specifieke vervoerder aanwijst die het vervoer op zich zal nemen, draagt Afnemer daarvan de eventuele meerkosten. De goederen zullen door Leverancier bezorgd worden dan wel ter bezorging worden verzonden naar de plaats of plaatsen op de in de Overeenkomst bepaalde wijze.

6.6       Het risico en de eigendom van de goederen gaat over op Afnemer op het moment van aflevering dan wel, indien de goederen door een vervoerder worden afgeleverd, op het moment van overhandiging ter transport.

6.7       In afwijking van het vorige artikellid, behoudt Leverancier zich de eigendom voor, zolang Afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld. In zodanig geval gaat de eigendom pas over op Afnemer indien hij volledig aan zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden kunnen de geleverde goederen te allen tijde door Leverancier worden teruggenomen. In een zodanig geval is Afnemer verplicht de goederen onmiddellijk op eerste aanmaning voor eigen rekening en risico aan Leverancier te retourneren. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is het Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de goederen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen. Evenmin is het Afnemer toegestaan de goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen op het moment dat door Afnemer surseance van betaling wordt aangevraagd of indien Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld.

6.8       Leverancier is gerechtigd de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.

6.9       Afnemer is verplicht het geleverde zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen en/of gebreken. Leverancier neemt reclames met betrekking tot zichtbare beschadigingen en/of gebreken slechts in behandeling wanneer zij Leverancier binnen veertien (14) dagen na aflevering Schriftelijk hebben bereikt, vergezeld van een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en). Na ommekomst van deze termijn van veertien (14) dagen wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

6.10     Met inachtneming van de in het vorige artikellid opgenomen beperking, kan Leverancier een nader overeen te komen garantie verlenen op de door haar geleverde goederen. Deze garantie is beperkt tot de eventuele garantie die de toeleverancier van Leverancier met betrekking tot het desbetreffende goed heeft gesteld. Eventuele garantievoorwaarden van die toeleverancier zijn dan van toepassing.

 

     7. Prijzen en betaling

Welke prijzen en welke betalingswijze gelden volgt uit dit artikel.

7.1       Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s.

7.2       Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Leverancier zijn onder het voorbehoud van programmeer- en typefouten.

7.3       Indien een prijs is gebaseerd op door Afnemer verstrekte onjuiste gegevens, dan heeft Leverancier het recht de prijzen in die mate aan te passen als ware de juiste gegevens verstrekt, ook nadat de Overeenkomst tussen partijen reeds tot stand is gekomen.

7.4       Leverancier zal de door Afnemer verschuldigde bedragen aan Afnemer factureren. Leverancier mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Leverancier heeft het recht om de periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van haar Diensten in rekening te brengen.

7.5       De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

7.6       Afnemer kan zich niet beroepen op opschorting van betaling of verrekening.

 

 1. Duur, opzegging en ontbinding

Dit artikel bepaalt hoe de Overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd.

8.1       Tenzij partijen anders zijn overeengekomen of dit naar de aard van de Overeenkomst niet mogelijk is, is de Overeenkomst tussen partijen aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden en wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij er rechtsgeldig wordt opgezegd of partijen een andere looptijd zijn overeengekomen waarmee de overeenkomst wordt verlengd.

8.2       Er geldt in beginsel een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Wanneer de Overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan kan met inachtneming van de opzeggingstermijn slechts tegen het einde van de looptijd worden opgezegd.

8.3       Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst tussen partijen per direct te ontbinden door middel van  een Schriftelijke mededeling aan de andere partij, indien:

 1. de andere partij is opgehouden te bestaan;
 2. de andere partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of een ontbindingsbesluit heeft genomen;
 3. de andere partij geen activiteiten meer verricht;
 4. de andere partij in verzuim is ten aanzien van een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst tussen partijen, en die partij dit verzuim niet heeft gezuiverd binnen dertig (30) dagen na een ingebrekestelling; of
 5. er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst tussen partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van de ontbindende partij kan worden gevergd.

8.4       Als de Overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, ongeacht op welke grond, zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer per direct opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Afnemer mag Afnemer uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Leverancier is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, heeft Leverancier recht op vergoeding van de daardoor ontstane directe en indirecte schade.

8.5       Nadat de Overeenkomst tussen partijen is beëindigd, ongeacht op welke grond, mag Leverancier de toegang tot de Applicatie en de GRIP-app aan Afnemer per direct ontzeggen.

 

 1. Gebruikersvoorwaarden

Bij het gebruik van de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app gelden in het bijzonder de bepalingen uit dit artikel.

9.1       Het is Afnemer verboden om met gebruikmaking van de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app de Nederlandse of andere op Afnemer of Leverancier van toepassing zijnde wet- en regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen of anderszins onrechtmatig te handelen.

9.2       Afnemer onthoudt zich ervan overige afnemers of gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Leverancier, haar andere afnemers en overige internetgebruikers. Het is Afnemer niet toegestaan processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Leverancier, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze Leverancier, haar andere afnemers of overige internetgebruikers hindert of schade toebrengen.

9.3       Indien naar het oordeel van Leverancier, al dan niet na een klacht van een derde, hinder of schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app, de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of te beperken. Onder deze maatregelen worden in ieder geval verstaan het blokkeren van de toegang van Afnemer tot de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app. Leverancier zal dit zo spoedig mogelijk communiceren met Afnemer. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen genomen in het kader van dit artikel.

9.4       Leverancier is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde (vermoedelijke) strafbare feiten. Verder is Leverancier gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die van oordeel is dat Afnemer inbreuk maakt op zijn of haar rechten, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

9.5       Afnemer garandeert dat zijn personeel of andere gebruikers, die onder zijn leiding en/of toezicht staan, op de hoogte worden gebracht van de gebruikersvoorwaarden van de artikelleden hiervoor en zich daar ook aan zullen houden.

9.6       Leverancier is gerechtigd het gebruik van de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app te onderwerpen aan nadere gebruikersvoorwaarden. De gebruiker van de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app zal akkoord dienen te gaan met deze gebruikersvoorwaarden alvorens gebruik te kunnen en mogen maken van deze Diensten.

 

 1. Intellectueel eigendom

Leverancier en derden kunnen rechten van intellectuele eigendom hebben, zoals auteursrechten of databankrechten, die gerespecteerd dienen te worden.

10.1     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Leverancier ontwikkelde of ter beschikking gestelde Dienst, software (waaronder de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app), content, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, (consultancy)rapporten, offertes, inclusief voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of haar licentiegevers.

10.2     Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst tussen partijen, deze algemene voorwaarden of die anderszins Schriftelijk worden toegekend. Buiten deze en de in de wet dwingend aan Afnemer toegekende rechten, zal Afnemer de software, content en materialen niet verveelvoudigen en openbaar maken of (herhaald systematisch) opvragen en hergebruiken.

10.3     Tenzij anders is overeengekomen is het Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de beschikbaar gestelde software, content of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de content of materialen.

10.4     Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar software, content en materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming deze software, content of materialen heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te ontwijken, tenzij de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

10.5     Als Afnemer data of ander materiaal aan Leverancier ter beschikking stelt ter opneming in de Applicatie, het Dashboard en/of de GRIP-app, dan behoudt Afnemer dan wel haar toeleverancier(s) de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, maar Afnemer verleent aan Leverancier met betrekking tot die data of ander materiaal een onherroepelijke, niet-opzegbare licentie, dat ook het recht van sublicentie omvat. De licentie blijft ook gelden na afloop van de Overeenkomst. Afnemer garandeert dat de in licentie verstrekte data of ander materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en Afnemer vrijwaart Leverancier ter zake.

10.6     Afnemer verstrekt aan Leverancier een onherroepelijke licentie om de bedrijfsnaam en/of het logo van Afnemer te vermelden op de website van Leverancier teneinde aan het algemene publiek kenbaar te maken dat Afnemer een klant is van Leverancier.

 

 1. Aansprakelijkheid

Leverancier beperkt in dit artikel haar aansprakelijkheid voor schade.

11.1     De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van haar verplichtingen onder de Overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden, waaronder ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel per reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Afnemer onder de betreffende Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen). In geen geval echter zal de aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade hoger zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Leverancier in een voorkomend geval bereid is uit te keren, verminderd met het door Leverancier verschuldigd bedrag voor het eigen risico.

11.2     Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name rust op Leverancier geen aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, reputatieschade, schade uit datalekken en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3     De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Leverancier een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te zuiveren, en Leverancier ook na die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat zal zijn adequaat te reageren.

11.4     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

11.5     Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

 

 1. Overmacht

In overmachtssituaties kunnen partijen niet nakomen en worden zij daartoe niet verplicht.

12.1     Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien zich een buiten de macht van partijen liggende omstandigheid voordoet die iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming ontneemt, tenzij die omstandigheid reeds bij het sluiten van de Overeenkomst tussen partijen kon of had moeten worden voorzien.

12.2     Onder overmacht worden, naast hetgeen daaromtrent in de geldende wet- en regelgeving en geldende rechtspraak wordt verstaan, in ieder geval begrepen: storingen van publieke infrastructuur die gewoonlijk voor Leverancier beschikbaar is en waar de levering van de Dienst, de Applicatie, het Dashboard en de GRIP-app van afhankelijk is maar waarover Leverancier geen feitelijke of contractuele macht kan uitoefenen (zoals de werking van de registers en netwerken in het internet, die autonoom zijn of waar Leverancier geen contract mee heeft gesloten), storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur die het gevolg zijn van onrechtmatige of strafbare handelingen (zoals hacking, DDoS-aanvallen en dergelijke), stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisaties, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, epidemieën, bedrijfsstoornissen, brand, overstromingen, terroristische aanslagen, en het geval dat Leverancier door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst tussen partijen redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden verlangd.

 12.3    Indien een overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Wat op grond van de betreffende Overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Overige bepalingen

In dit artikel worden overige afspraken tussen partijen vastgelegd.

13.1     Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

13.2     Tenzij partijen een minnelijke oplossing weten te bereiken of anderszins Schriftelijk overeenkomen, worden geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

13.3     Het is Afnemer niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de tussen partijen geldende Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij Leverancier hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van Afnemer.

13.4     Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als juridisch mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden vorm wordt gegeven.

13.5     Informatie en mededelingen op de website en in brochures van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website of brochures enerzijds en de Overeenkomst tussen partijen anderzijds, dan prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

13.6     De logfiles, door Leverancier opgeslagen versies van de communicatie tussen partijen en andere vormen van administratie van Leverancier gelden als authentiek en vormen volledig bewijs van stellingen van Leverancier. Het staat Afnemer vrij om tegenbewijs te leveren.

 

Close Menu